Reduksjon nettleigeprisar frå 1. oktober

Vi gjer ei reduksjon av nettleigeprisanemed verknad frå 1. oktober. Dette blir den tredje reduksjonen i år. Endringa vi gjer no skuldast den kjølige sommaren som har gjort at vi har ftt  auka forbruk i forhold til budsjettert forbruk. Dette kjem no hushaldskundane våre til gode, med ein reduksjon 0,9 øre/kWh, i høve til 2016 har vi redusert nettleigeprisen med 7,3 øre/kWh for hushald. For større næringskundar blir reduksjonen per 01. oktober på 2,3 øre/kWh.

For oversikt over nettleigeprisane klikk her

Brukar du ladestasjonen for elbil på Husnes eller Rosendal?

Frå opninga av Husnes ladestasjon- oktober 2016

Frå opninga av Husnes ladestasjon- oktober 2016


Grønn Kontakt driftar desse stasjonane for Kvinnherad Energi, og det er varsla endringar i fakturavilkår hos Grønn Kontakt.
Fra 1. oktober 2017 vil våre kunder som er mottakere av
faktura på epost, efaktura og avtalegiro få fakturagebyr på kr 15,-.

For å unngå fakturagebyr kan du enkelt legge inn ditt betalingskort på Min Side på www.gronnkontakt.no
Du vil da få tilsendt faktura på e-post, men denne trekkes automatisk fra ditt betalingskort.

Prisendring for flexilading (AC-lading)

Fra 1. oktober endrer vi prisen for Flexilading til
kr. 0,75 per kW påbegynte kvarter, før rabatt.

Prisen for Hurtiglading forblir den samme:
kr 2,50 per påbegynte minutt, før rabatt.

Informasjon om nye straummålarar – AMS Målar

AMS måler - Datatryggleik – Straumforbruk – Stråling

Media har i den seinare tid fokusert mykje på datatryggleik i samband med montasje av nye automatiske straummålarar. Det har også vert oppe nokre saker om auka straumforbruk etter at ny målar er installert og utfordringar rundt stråling frå AMS målaren.

AMS målar levert av Kaifa

AMS målar levert av Kaifa

Observerer også at det på lokale sosiale mediar, vert diskutert problemstillingar rundt desse emna.

Datatryggleik

Data som nettselskapet hentar frå straummålaren (AMS målar) skal vera sikker og kryptert. Kraftselskapet er underlagt same strenge reglar som bankane med omsyn til datatryggleik.

All informasjon sendes via unike krypterings nøklar, på lik linje med det bankane nyttar i sine system. Ingen utanforståande har tilgang til registrerte data, med mindre kunden sjølv gjev fullmakt til det.

Ekstra utgang på målar

Den nye AMS målaren er utrusta med ein eigen kommunikasjonsutgang som kan nyttast til 3 parts utstyr og tenester. Det er særskilt denne kommunikasjons- utgangen Datatilsynet rettar eit kritisk blikk på.

For AMS målarane Kvinnherad Energi skal montera, vil denne kommunikasjonsutgangen ikkje væra aktivert ved montasje av AMS målaren.

For at denne kommunikasjonsutgangen skal aktiverast, må kunden sjølv kontakte nettselskapet for opning av denne porten.

Det er per i dag få tilbydarar som har utvikla utstyr som kan nyttast til dette, men det er forventa auka utvikling av ulike tenester og utstyr som kan tilkoplast. Kvinnherad Energi vil ikkje drive med utvikling og sal av denne type utstyr/tenester. 

Kan nettselskapet sjå kva kunden brukar straumen til?

Nettselskapet er pålagt å innhente straumforbruket kvar time. Det vil sei at nettselskapet vil ha oversikt forbruk av straum time for time. Timesverdiane vert samla inn i løpet av natta påfølgjande døgn.

Eit døme kan væra at kunde kjem heim etter jobb, set El-bilen på lading, lagar middag, tar ein dusj. Nettselskapet vil då sjå at straumforbruket aukar i dette tidsrommet, men vil ikkje ha mogelegheit til å henta ut informasjon om kva elektrisk utstyr som er brukt.

Betre oversikt i nettet

Nettselskapet vil med innhenta data frå alle kundar knytt til sama transformator, få betre oversikt av straumforbruket i nettet og vil kunna planleggja og gjera tiltak med forsterkningar, der dette er naudsynt. Dette vil på sikt gje meir stabil forsyning og lågare driftskostnader for nettselskapet.

Auka forbruk – Feil med AMS måler?

I dei områda det har vert skifta til nye AMS målarar, har det i nokre tilfelle vert registrert auka forbruk. Er det då feil med dei nye målarane?

Justervesenet

Alle nye AMS målarar er godkjent av justervesenet før dei slepp ut på marknaden. Justervesenet fører både tilsyn med nye målartypar og gjennomfører eigne testar.

Straummålarar med dreieskive

Mekaniske straummålarar med dreieskive var vanleg å nytte som straummålar fram til rundt år 2000. Mekaniske målarar blir slitt og vil gå saktare med åra. Erfaring syner at mekaniske målarar i snitt går 1% saktare per 16 år driftstid. Dette kan i nokre tilfelle gje litt auka forbruk med installasjon av ny AMS målar.

Stipulert straumforbruk

Det er mange som ikkje les av straummålaren kvar månad, då vert forbruket stipulert av nettselskapet. Dersom straummålaren ikkje vert avlest på eit år eller lengre, vil i mange tilfelle det stipulerte forbruket ikkje samsvara med reelt forbruk.

For å unngå at det vert store overraskingar i samband med installasjon av ny AMS målar, oppmodar vi alle til å lese av sin straummålar og sende dette inn til nettselskapet.

Avrekning

Alle investeringar som blir gjort i nettet blir over tid tatt innover nettleiga. All avrekning av nettleigeprisar blir som før, kunden betalar for månadsforbruk etter månadspris, kunden blir ikkje avrekna etter timeprisar.

AMS målar og stråling

Statens strålevern har vurdert AMS målarane i høve til stråling. Konklusjonen er at strålinga frå AMS målarane er kortvarig og svak – og ikkje helsefarleg.

Data frå straummålarane blir sendt over mobilnettet GSM 900MHz eller radio 870-875MHz. Eksponeringa frå desse er svak – vanlegvis tusendelar av grenseverdiane.

Straummålaren er svært sjeldan plassert i opphaldsrom og sender som hovudregel frå seg data ein gang i døgnet. Det kan samanliknast med å senda ein tekstmelding. Berekningar syner at ein vanleg mobiltelefon, haldt opptil øyra, strålar 50 000 gangar sterkare enn den nye AMS straummålaren. Ein berbar PC og nettbrett strålar om lag 180 gangar meir, en det AMS målaren vil gjera.

El-overfølsame

Søknad om fritak el-overfølsame må sendast til oss med ei er klæring frå lege, og har ein andre grunnar for å ikkje få installert målar kan ein senda ein henvending til post@nett.kvinnherad-energi.no

Snart får du automatisk straummålar

Vi har gleda av å informere om at vi innan februar 2018 kjem for å oppgradera straummålaren din.

Ved behov for endring av avtale skal ein ringa 534 82 860

Ved behov for endring av avtale skal ein ringa 534 82 860

Moderne infrastruktur

Styresmaktene har bestemt at alle nettkundar i Noreg skal få nye automatiske straummålarar innan 1. januar 2019. Oppgraderinga er inkludert i nettleiga, så du får ingen faktura knytt til målarbytet. Alt du treng å gjere, er å vere tilstades når montøren kjem.

DEN NYE MÅLAREN GIR DEG EI REKKJE FORDELAR

Du slepp å lese av straumen

Målaren les av straumforbruket kvar time, og sender informasjonen til oss. På den måten får du ei betre oversikt over straumforbruket ditt og ein meir presis faktura.

Målaren varslar straumbrot

Den nye målaren gjer det mogleg for nettselskapet å oppdage og lokalisere straumbrot slik at du kan få tilbake straumen raskare.

Tilrettelagt for framtidige løysingar

Målaren kan koplast opp mot nye typar energistyringssystem som mellom anna kan styre varmtvasstank og regulere varme. Det er opp til deg å velje leverandør av slikt tilleggsutstyr.

Vi håpar du får stor nytte av den nye automatiske straummålaren. Les meir på
http://ams.nett.kvinnherad-energi.no

For information in English: http://ams.nett.kvinnherad-energi.no/english or call customer service at phone 53 47 56 00.

Strand Ulv hallen fekk mest

Kvinnherad Energi har tildelt kultur- og idrettstilskot for 2017. I år var det mange gode søknadar frå mange av bygdene i Kvinnherad. Søknadsmassen visar at det er stor aktivitet i idrett- og kulturlivet i området. I år var det Strand-Ulv Hallen som fekk det høgaste tilskotet på kr 50.000,-, dei har planar om å få bygd ein sandvolleyball hall på Hatlestrand.

Her er tildelingslista:

 

Nyhendebrev mai

DET KAN LØNNE SEG Å LESA AV STRAUMMÅLAREN 

Ved avlesninga 1 juni og 1 juli vil vi trekkja ut 10 flaxlodd kvar månad blant dei kundane som leverar avlesning.

Nettleigeprisane justerast ned

Kvinnherad Energi justerar ned nettleiga med 2,5 øre/kWh gjeldande frå 01. juni. For hushald og fritidshus betyr dette at nettleiga er justert med hele 5,5 øre/kWh sidan 2016. Førre justering vart gjort 1 januar 2017 med ein nedgang på 3 øre/kWh. Med den siste justeringa ligg no prisane for hushalds-/hyttekundar under snittet for nettleiga i Hordaland. Gjeldande prisar finn du her

Nettleige er det du betaler for å vera tilknytt straumnettet. Nettleiga går til å dekkja kostnadane ved ei stabil og sikker straumforsyning. Desse kostnadane er hovudsakeleg knytt til investeringar, vedlikehald og vaktberedskap.

Ny straummålar i 2017

Etter planen vil ein starte opp arbeidet med å skifte ut alle straummålere i september 2017, arbeidet skal vera ferdig ila. vinteren 2018. Den nye vil vera ein automatisk straummålar, og er ein digital målar som registrerer og sender straumforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slepp å lese av målaren sjølv. Les gjerne meir her.

Husnesdagane 2 og 3 juni

Kvinnherad Energi og Kvinnherad Breiband vil verta å treffa på stand ved Husnes Storsenter 2 og 3 juni. Her vil Kvinnherad Energi ha særleg fokus på dei nye straummålarane, men alle spørsmål er like velkomne.

Lågare nettleiga frå 1 juni

Kvinnherad Energi justerar ned nettleiga med 2,5 øre/kWh gjeldande frå 01. juni. For hushald og fritidshus betyr dette at nettleiga er justert med hele 5,5 øre/kWh sidan 2016. Førre justering vart gjort 1 januar 2017 med ein nedgang på 3 øre/kWh. Med den siste justeringa ligg no prisane for hushalds-/hyttekundar under snittet for nettleiga i Hordaland. Gjeldande prisar finn du her

Nettleige er det du betaler for å vera tilknytt straumnettet. Nettleiga går til å dekkja kostnadane med ei stabil og sikker straumforsyning. Desse kostnadane er hovudsakeleg knytt til investeringar, vedlikehald og vaktberedskap.

INFORMASJON OM NYE STRAUMMÅLARAR – AMS MÅLAR

AMS måler - Datatryggleik – Straumforbruk – Stråling

Media har i den seinare tid fokusert mykje på datatryggleik i samband med montasje av nye automatiske straummålarar. Det har også vert oppe nokre saker om auka straumforbruk etter at ny målar er installert og utfordringar rundt stråling frå AMS målaren.

Observerer også at det på lokale sosiale mediar, vert diskutert problemstillingar rundt desse emna.

 

Ny AMS straummålar

Ny AMS straummålar

Datatryggleik

Data som nettselskapet hentar frå straummålaren (AMS målar) skal vera sikker og kryptert. Kraftselskapet er underlagt same strenge reglar som bankane med omsyn til datatryggleik.

All informasjon sendes via unike krypterings nøklar, på lik linje med det bankane nyttar i sine system. Ingen utanforståande har tilgang til registrerte data, med mindre kunden sjølv gjev fullmakt til det.

Ekstra utgang på målar

Den nye AMS målaren er utrusta med ein eigen kommunikasjonsutgang som kan nyttast til 3 parts utstyr og tenester. Det er særskilt denne kommunikasjons- utgangen Datatilsynet rettar eit kritisk blikk på.

For AMS målarane Kvinnherad Energi og Fjelberg Kraftlag skal montera, vil denne kommunikasjonsutgangen ikkje væra aktivert ved montasje av AMS målaren. For at denne kommunikasjonsutgangen skal aktiverast, må kunden sjølv kontakte nettselskapet for opning av denne porten.

Det er per i dag få tilbydarar som har utvikla utstyr som kan nyttast til dette, men det er forventa auka utvikling av ulike tenester og utstyr som kan tilkoplast. Fjelberg Kraftlag og Kvinnherad Energi, vil ikkje drive med utvikling og sal av denne type utstyr/tenester. 

Viktig å presisera at Nettselskapet ikkje vil ha styring med informasjon og datatryggleik rundt data som vert henta ut via denne ekstra kommunikasjons- utgangen. Kunden vil sjølv stå ansvarleg for handsaming av kven som skal få tilgang og datatryggleiken rundt dette.

 

Kan nettselskapet sjå kva kunden brukar straumen til?

Nettselskapet er pålagt å innhente straumforbruket kvar time. Det vil sei at nettselskapet vil veta ditt forbruk av straum time for time. Timesverdiane vert samla inn i løpet av natta påfølgjande døgn.

Eit døme kan væra at kunde kjem heim etter jobb, set El-bilen på lading, lagar middag, tar ein dusj. Nettselskapet vil då sjå at straumforbruket aukar i dette tidsrommet, men vil ikkje ha mogelegheit til å henta ut informasjon om kva elektrisk utstyr som er brukt.

Betre oversikt i nettet

Nettselskapet vil med innhenta data frå alle kundar knytt til sama transformator, få betre oversikt av straumforbruket i nettet og vil kunna planleggja og gjera tiltak med forsterkningar, der dette er naudsynt. Dette vil på sikt gje meir stabil forsyning og lågare driftskostnader for nettselskapet.

 

Auka forbruk – Feil med AMS måler?

I dei områda det har vert skifta til nye AMS målarar, har det i nokre tilfelle vert registrert auka forbruk. Er det då feil med dei nye målarane?

Justervesenet

Alle nye AMS målarar er godkjent av justervesenet før dei slepp ut på marknaden. Justervesenet fører både tilsyn med nye målartypar og gjennomfører eigne testar.

Straummålarar med dreieskive

Mekaniske straummålarar med dreieskive var vanleg å nytte som straummålar fram til rundt år 2000. Mekaniske målarar blir slitt og vil gå saktare med åra. Erfaring syner at mekaniske målarar i snitt går 1% saktare per 16 år driftstid. Dette kan i nokre tilfelle gje litt auka forbruk med installasjon av ny AMS målar.

 

Stipulert straumforbruk

Det er mange som ikkje les av straummålaren kvar månad, då vert forbruket stipulert av nettselskapet. Dersom straummålaren ikkje vert avlest på eit år eller lengre, vil i mange tilfelle det stipulerte forbruket ikkje samsvara med reelt forbruk.

For å unngå at det vert store overraskingar i samband med installasjon av ny AMS målar, oppmodar vi alle til å lese av sin straummålar og sende dette inn til nettselskapet.

 

AMS målar og stråling

Statens strålevern har vurdert AMS målarane i høve til stråling. Konklusjonen er at strålinga frå AMS målarane er kortvarig og svak – og ikkje helsefarleg.

Data frå straummålarane blir sendt over mobilnettet GSM 900MHz eller radio 870-875MHz. Eksponeringa frå desse er svak – vanlegvis tusendelar av grenseverdiane.

Straummålaren er svært sjeldan plassert i opphaldsrom og sender som hovudregel frå seg data ein gang i døgnet. Det kan samanliknast med å senda ein tekstmelding. Berekningar syner at ein vanleg mobiltelefon, haldt opptil øyra, strålar 50 000 gangar sterkare enn den nye AMS straummålaren. Ein berbar PC og nettbrett strålar om lag 180 gangar meir, en det AMS målaren vil gjera.

El-overfølsame

Kundar som kan dokumentera at dei er El-følsame, kan få fritak for montasje av ny AMS straummålar. Søknad om fritak må sendast til ditt nettselskap med vedlagt legeattest, som stadfestar at vedkommande er El-følsama.

Om du fortsatt lurar på noko sjekk ut AMS sida vår her

For Kvinnherad Energi
Hans Ordin Østebø
Prosjektleiar AMS
Kvinnherad Energi AS
hanso@kvinnherad-energi.no

For Fjelberg Kraftlag
Geir Atle Vangsnes
Dagleg leiar
Fjelberg Kraftlag SA
geir.vangsnes@fjelberg-kraftlag.no

Nyhendebrev frå Kvinnherad Energi

Nye nettleigeprisar for 2017

Frå 1. januar 2017 har vi justert nettleigeprisane, når det gjeld forbruksleddet . For hushald har vi redusert prisen med 3 øre/kWh. Forbruksavgifta aukar til 16,32 øre/kWh frå 1. januar. Sjå gjeldande prisar her
Nettleige er det du betaler for å vera tilknytt straumnettet. Nettleiga går til å dekkja kostnadane ved ei stabil og sikker straumforsyning. Desse kostnadane er hovudsakeleg knytt til investeringar, vedlikehald og vaktberedskap.


Ny straummålar i 2017

Etter planen vil ein starte opp arbeidet med å skifte ut alle straummålere i august 2017, arbeidet skal vera ferdig ila. desember 2017. Den nye vil vera ein automatisk straummålar, og er ein digital målar som registrerer og sender straumforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slepp å lese av målaren sjølv. Les gjerne meir her.


Kundekalendar utgår

Kvinnherad Energi har i ei årrekke sendt ut kundekalendar til våre kundar. Denne vil no ikkje bli sendt ut lenger, grunna at vi kjem til å skifta ut alle straummålare i løpet av 2017, noko som medførar at du som kunde vil sleppe å lesa av straummålaren.
 

Ni brannar kvar dag

Frå DSB

Det har omkomme 979 personer i brann sidan år 2000. I same periode har det vært 56 000 bygningsbrannar. 1. desember er Røykvarslarens dag med tid for bytte av batteri og testing.


Eldre og pleietrengande, personar med nedsett funksjonsevne og rusmisbrukarar er spesielt utsatt. Tall frå DSB viser at 75 prosent av de som omkomme i brann er i disse gruppene.

- Risikoutsette grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er vi avhengige av at de pårørande tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmaste har røykvarslar som fungerer og om dei har behov for en komfyrvakt, seier direktør Cecilie Daae i DSB.

Røykvarslarens dag 1. desember markerer starten på kampanjen Aksjon bustadbrann. I perioden 6.-8. desember får opp mot 40 000 husstandar over hele landet besøk av brann- og feiarvesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbod om en enkel kontroll av brannsikkerheten i bustaden. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen "Aksjon boligbrann", mens representantar frå brann-/feiarvesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den lokale gjennomføringa.

- Halvparten av alle bustadbrannar oppstår om natta, og du har kun få minuttar på deg til å komme deg ut av huset. Du bør kople røykvarslarane samen, slik at alle varslarane piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel dersom ein brann starter i kjellaren og du søv i andre etasje. Det kan være med på å redde livet ditt og din familie, seier Daae.

Alle bustader skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst ein varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når dørene mellom romma er lukka.

- Røykvarslarane bør testast jevnlig og kvar gang du har vært bortreist over lengre tid. Gjør det til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslarens dag. Det er også en fordel å støvsuge den jevnleg. Det aukar varslarens levetid, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

"Aksjon boligbrann" er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannførebyggjande arbeid målretta mot risikoutsette grupper.

På sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrar brannsikkerheten. Følg også "Aksjon boligbrann" på Facebook.

Kvinnherad

Ynskjer du besøk av brannvern og eltilsyn (DLE) for kontroll av brannsikringstiltaka dine og din bruk av elektrisk straum, er det mogeleg å få gratis kontroll i perioden 5. til 7. desember.  Meld deg på til Øyvind Ousdal ved Kvinnherad brannvern på mobil 970 74 594

nett:hoø

Husnes ladestasjon opna

På den flottaste oktoberdagen ein kan tenkja seg, blei Husnes Ladestasjon og Rema 1000 opna i dag. Masse folk stilte opp ved opninga ved den felles opninga av "Nye Rema 1000" og Husnes ladestasjon. Kvinnherad Energi markerte opninga ved å invitere til utstilling av miljøvennlege bilar frå, Mitsubishi, Peugeot, Mercedez, Kia, Volkswagen, Renault og Toyota.

No kan alle elbilar kome innom for påfyll ved 'Nye REMA 1000'. For abonnement ordning registrer deg her http://minside.gronnkontakt.no/bestill  ein kan og lada via SMS, sjekk informasjon på ladestasjonen eller her http://gronnkontakt.no/ofte-stilte-sporsmal

Viktig melding i samband med stormen "Karl"

Dersom det vert oppdaga feil i luftlinjenettet, er det viktig at dette vert meldt inn til nettselskapet snarast råd. Ring vakttelefon 975 65 060.

Frå DSB har vi mottatt følgjande melding som går på persontryggleik i samband med luftlinjenettet.

 • Leidningar som har falt ned må ikkje rørast og ein må halda god avstand
 • Tre og andre gjenstandar som ligg øve leidningane må ikkje rørast og ein må halda god avstand 
 • Berøring av leidningar og trær/gjenstandar i berøring med leidningar kan være livsfarleg
 • Nett- og kraftselskap må varslast, dersom ein kjem over slike tilfelle

 

Nett: hoø

 

Ladestasjoner for elbilar

Litt informasjon om kva ladepunkt som finst i Kvinnherad, og kva det inneber for elbilistane.

Husnes (opnar 6 oktober) har både Hurtigladar og Flexiladar, Rosendal har kun hurtigladar. For ytterligere informasjon sjå her (pdf):      

GRØNN KONTAKT

Hva koster det å lade hos Grønn Kontakt?

Registrerte kunder  (Når du lader med Grønn Kontakt App eller ladebrikke)

 • Hurtiglading: 2,50,- per påbegynte minutt, før rabatt

 • Flexilading: 0,60,- per kW påbegynte kvarter

Drop-in/ SMS:

 • Hurtiglading: 3,- per påbegynte minutt

 • Flexilading: 0,75,- per kW påbegynte kvarter

Få volumrabatt

Vi beregner rabatt basert på hvor mye du har ladet for, per måned:

Ladesum per måned, ink.mva

   Rabatt

Inntil 100 kroner                0 %

Fra 100 til 250 kroner    10 %

Fra 251 til 500 kroner   20 %

Fra 501 til 750 kroner   30 %

Over 750 kroner            40 %

 
Så fort du har ladet for over 100 kroner, får du automatisk 10 % rabatt ved neste lading.
Når du har ladet for over 250 kroner går du opp til 20% - og så videre. Ved månedsskiftet sjekker vi hvor mye du har ladet for i forrige måned. Dersom du ikke har ladet nok til å holde deg på det rabattnivået du er på, går du ned ett nivå.
Vi gjør oppmerksom på at det kun gis rabatt på offentlig tilgjengelige ladeanlegg, og ikke på lukkede anlegg slik som ansattlading på kontorbygg. Kun forbruk på offentlige anlegg inngår som underlag for rabattberegning. 
 
Følg med i Grønn Kontakt ladeapp eller på
Min Side for å se hvilket rabattnivå du er på, og hvor mye du mangler for å nå neste rabattnivå.

Gjennomfakturering

Nettselskap som praktiserer fellesfakturering for forbrukerkunder, på hvilken som helst måte, må fra 1. september 2016 også tilby gjennomfakturering til kraftleverandører som ønsker dette. Dette er hjemlet i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester, nøytralitet mv, (Forskrift 1999-03-11 nr. 301 med senere endringer). Forskriften regulerer kun gjennomfakturering av forbrukerkunder. 

 

Nettselskap som ikke er involvert i noen form for fellesfakturering er fritatt fra kravet om å tilby avtaler om gjennomfakturering.  Alle andre må tilby gjennomfakturering uansett hvordan selskapet er organisert og uavhengig av hvem som tidligere har stått for fellesfaktureringen.

 

Kraftleverandør som gjennomfakturerer plikter å gjøre dette for samtlige av sine forbrukerkunder (privat ikkje foretak) i et nettområde.

Praksis

Nettselskapet fakturer i hovedsak som før, men fakturaen sendes til kraftleverandøren.  Nettselskapet bestemmer selv fakturafrekvensen. Kraftleverandør må betale fakturaen innen forfall og bærer risikoen for at forbruker ikke betaler. Forfallsdato kan tidligst settes til 20 dager etter fakturautstedelse.

 

Anleggsbidrag + anna kreves inn direkte fra nettselskapet.

Årsrapport 2015

Her er er årsrapporten for 2015 klikk her

REKNESKAP:

Årsoverskotet før skatt for Kvinnherad Energi AS er på kr 13,0 mill.

Rekneskapen for Kvinnherad Energi AS er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2014 i parantes)

Omsetning:                  kr     123 mill.(kr121,5 mill.)

Driftsresultat                kr     15,3 mill.(kr17,4 mill.)

Årsresultat før skatt:   kr       13,0 mill. (kr 15,9 mill.)

Årsoverskot:                  kr      9,4 mill. (kr 11,6 mill.)

Kva er AMS?

Kva er ein automatisk straummåler?       

Ein automatisk straummålar er en digital målar som registrerer og sender straumforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slepp å lese av målaren sjølv. Det er ein boks som erstattar straummålaren du har i dag.

Kva kan ein automatisk straummåler gjera?

Målaren registrerer straumforbruket ditt kvar time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir ein tryggleik for at straumforbruket ditt blir rett målt. Den nye målaren gjer det også mogeleg å lokalisere straumbrot hos deg slik at vi får retta feilen raskare. I tillegg blir det lettare å følgje med på straumforbruket, slik at det vert enklare å spare straum. Dersom du ynskjer kan målaren koplas opp mot energistyringssystem, som til dømes regulerer varme og styrer varmtvassbehaldar. Du bestemmer sjølv om du ynskjer å ta i bruk energistyring og kan fritt velje leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 

Kven får ny automatisk straummålar?

Alle nettkundar, private hushaldningar, fritidshus/hytter, burettslag, bedriftskundar og offentlige institusjonar i Noreg får nye automatisk straummålar innan 1. januar 2019.

Kvifor får eg ny straummålar?

Straumnettet i Noreg skal moderniserast, og nye automatiske straummålarar er eit viktig element i utviklinga av infrastrukturen. Med automatiske straummålarar får Noreg et sikrare og meir fleksibelt straumnett, og behovet for framtidige utbyggingar av nettet reduserast.

Kven har bestemt at nettkundane skal få nye automatiske straummålarar?

Det er myndigheitene som har bestemt at alle straummålarane skal byttas ut med nye automatiske straummålarar. Dette er den største moderniseringa av straumnettet i Norge på over 100 år.

Når kan eg få ny automatisk straummålar?

Du får ny straummålar innan 1. januar 2019. Vi startar installasjon av de første straummålarane hausten 2016. Detaljert oversikt for dei ulike montasjeområda vil føreliggja på eit seinare tidspunkt. Du får informasjon i god tid før vi kjem og bytter målaren din.

Kva må eg gjera for å få ny straummålar?

Du får informasjon frå nettselskapet ditt i god tid før din målar skal bytast. Det einaste du må gjera er å væra heima når montøren kjem for å installera den nye målaren.

Må eg byta målar?

Myndigheitene har bestemt at alle nettkundar skal få nye automatiske straummålarar. Dette har fleire fordelar for deg som kunde.

Kva er fordelene med ein automatisk straummålar?

 • Det er enklare for deg, du slepp å lesa av straumen og får betre og meir detaljert oversikt over straumforbruket ditt

 • Det er tryggare for deg, nettselskapet får betre informasjon ved straumbrot og kan retta feil raskare

 • Målaren registrerer kontinuerlig straumforbruket ditt og kan om ynskeleg koplast opp mot energistyringssystem. Du står fritt til å velja leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Er det plass til den nye målaren i sikringsskapet mitt?

Dei fleste vil ha plass til den nye målaren i sikringsskapet. Ved plassmangel vil montøren finne ein alternativ løysing. Det vil ikkje koste deg noko ekstra.

Må eg betala for den nye målaren og for installasjon av denne?

Du får ingen faktura knytt til installasjon av den nye automatiske straummålaren. Denne oppgraderinga er ein del av det du betaler for gjennom nettleiga, på same måte som anna utbygging og vedlikehald av straumnettet.

Er det fare for at uvedkommande får tilgang til målerverdiane frå dei automatiske straummålarane?

Faren for at uvedkommande «hacker» seg inn på systemet ved automatisk målaravlesing er ikkje større enn risikoen for at nokon tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Saman med myndigheitene skal vi sørgja for å sikra utstyret best mogeleg mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Her vil Datatilsynets råd ha stor betyding. Vi følgjer utviklinga nøye og vil sørgje for at datatryggleiken er best mogeleg ivaretatt i det nye systemet.

Eg er redd for stråling, medfører den nye automatiske straummålaren strålefare?

Den automatiske straummålaren med tilhøyrande kommunikasjonsutstyr ligg langt innanfor fastsette grenseverdiar for stråling og tilfredsstiller alle offentlege krav. Du finn informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern

Eg er el-sensitiv. Må eg bytte målar?

El-sensitive som har legeerklæring får behalda den gamle målaren sin og treng ikkje å byta til automatisk straummålar. Du kan sende skriftleg søknad om fritak til nettselskapet ditt. Alle søknader blir behandla individuelt. Husk å legge ved legeerklæring.

Eg har allereie ein automatisk straummålar, må eg bytte målar?

Et fåtal av kundane våre har automatiske straummålarar. Dei nye målarane har ein meir avansert teknologi og vil erstatta eldre målarar. Det vil sei at alle får nye målar.

Korleis vil Dykk overføra målardata?

Det er ein radiosendar i målaren som på angitt tidspunkt sender verdiar til mottakarar hjå nettselskapa. De fleste målarane vil senda på radiofrekvensar som er avsett til dette føremålet.  I nokon områder vil vi nytta mobildatanettet.

Kven skal montera de nye målarane?

Nettselskapet leiger inn personell som skal montera dei fleste målarane. I ditt nettområde er det OneCo Technologies som skal utføra jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil mota informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målarbytte. Dersom tidspunktet ikkje høver er det mogeleg å endre avtale.

 Kva betyr AMS?

Dei nye straummålarane vert av og til kalla AMS. AMS er ei korting for "Avanserte Måle- og Styringssystemer". I vår kundekommunikasjon nyttar vi utrykket automatiske straummålarar.

Kva må eg som kunde bidra med for at Dykk skal få kontakt med meg?

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av straummålar hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

Gå inn på Din kundekonto for å kontrollere og oppdatere dette.

Eg har gamle skrusikringar, må eg bytta til automatsikringar for å få automatisk straummålar eller byter nettselskapet til automatsikringar i samband med målarbyte?

Nettselskapet byter bare straummålaren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betyding for målarbyte.

Sikringane er ein del av det interne elektriske anlegget i bustaden og kundens eigedom. Dersom kunden ynskjer å byte til automatsikringar må han/ho kontakta elektrikar og sjølv koste byte til automatsikringar, men det er som sagt ikkje naudsynt å byte sikringar for å få automatisk straummålar.

 

Fakta om montasjeleverandør

OneCo Technologies (OneCo) er eit industrikonsern som tilbyr produkt og tenester der kjerneverksemda er elektro og automasjon. Selskapet er ein av Norges største montasjeleverandørar på utrulling av straummålarar.